Nederlandse Chiropractoren Associatie

Sinds haar oprichting in 1975 is de NCA de toonaangevende beroepsvereniging voor chiropractoren in Nederland. De NCA streeft naar de hoogste standaard van chiropractische zorg en hanteert de hoogste toelatingseisen bij de opleiding, bij- en nascholing en praktijkvoering. De NCA staat voor kwaliteit, expertise, integriteit en duurzaamheid. Voor leden, patiënten, zorgprofessionals, verzekeraars en beleidsmakers is de NCA hét aanspreekpunt. De NCA ambieert wettelijke erkenning van chiropractie, integratie in de Nederlandse gezondheidszorg en een academische opleiding in Nederland.

Al onze chiropractoren zijn aangesloten bij de NCA.

 

Stichting Chiropractie Nederland

De SCN heeft tot doel de kwaliteit van de in Nederland verleende zorg op het gebied van de chiropractie te bevorderen en te bewaken, conform de door de eerder genoemde Kwaliteitscommissie gestelde vereisten.
De SCN tracht haar doelstelling te verwezenlijken door middel van registratie, visitatie en het aangaan van contracten met individuele chiropractoren. De chiropractor die aan alle geformuleerde criteria (registratie-eisen) voldoet mag zich laten inschrijven in het register van de SCN en zich vijfjaarlijks laten herregistreren.

Al onze chiropractoren zijn aangesloten bij de SCN.

 

Klachtenregeling

Natuurlijk is ons er alles aan gelegen om de hulpverlening aan u zo zorgvuldig mogelijk tot uitvoer te brengen. Onze medewerkers houden zich daarbij strikt aan de beroepscode zoals die door het de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) zijn vastgelegd. Tevens zijn onze medewerkers gehouden aan interne protocollen.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de afwikkeling van uw hulpvraag dan nodigen wij u uit uw klacht kenbaar maken. Deze klacht kan telefonisch binnenkomen, overgedragen worden in persoonlijk contact of via een emailbericht. De behandelend chiropractor wordt hiervan direct in kennis gesteld. De chiropractor zal aansluitend contact met u opnemen. In onderling overleg proberen wij samen tot een passende oplossing te komen waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.
Ook kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NCA, mevrouw Antsje Boersma.

Is ondanks herhaaldelijk contact naar uw idee geen bevredigende oplossing gevonden voor uw klacht, dan heeft u de mogelijkheid om bij de beroepsvereniging (NCA) een officiële klacht in te dienen. Op dat moment wordt daar de klacht verder behandeld en treden de klachtenprocedures van de verenigingen in werking. Wij stellen in dat geval het klachtenprotocol van NCA aan u ter beschikking en verlenen alle benodigde medewerking.